Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Szkolenia Finansowe

Wycena przedsiębiorstw

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.: Jakie są uwarunkowania prawne wycen, Co jest przedmiotem wyceny
, Jak dokonać właściwego wyboru podejścia i metody wyceny, Na czym polega metoda skorygowana aktywów netto, Jakie ograniczenia niesie za sobą stosowanie podejścia porównawczego, Jak stosować metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych(FCFF)? Jak stosować metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych(FCFE)? Jak stosować metodę kapitalizacji przepływów pieniężnych? Jak dokonać wyceny wartości niematerialnych? Jak przygotować raport z wyceny?

Controlling

Lepsze zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania • zrozumienie zasad i metod budżetowania i kontroli kosztów • poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia • zaangażowanie pracowników w zarządzanie kosztami

Analiza finansowa

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy • poznają istotę, zawartość i strukturę poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie, • nabędą umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury i analizy dynamiki sprawozdań finansowych, • nabędą umiejętność przewidywania zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłych okresach na podstawie analizy dynamiki sprawozdań finansowych, • poznają kluczowe wskaźniki finansowe stosowane w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz nauczą się je wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji menedżerskich lub kredytowych, • nauczą się wykorzystywać wskaźniki finansowe do sporządzania planów finansowych, • poznają metody syntetycznej oceny sytuacji finansowej firmy, w tym metody przewidywania zagrożeń i niewypłacalności.

Tworzenie biznes planów

Szkolenie kierowane jest do pracowników i menadżerów służb finansowych. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie Uczestników do planowania finansowego, opracowywania projekcji i symulacji, budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. studiów wykonalności, biznes planów, wycen przedsiębiorstw, przygotowywania strategii finansowych.

Finanse dla nie finansistów

korzyści, jakie osiągną Uczestnicy po szkoleniu: • poznają istotę i strukturę kluczowych sprawozdań finansowych; • rozpoznają skutki i wpływ codziennych działań biznesowych na sprawozdania finansowe i sytuację finansową przedsiębiorstwa; • nauczą się czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski; • będą potrafili interpretować podstawowe wskaźniki finansowe; • nabędą podstawowych umiejętności w zakresie sporządzania długoterminowych planów finansowych; • poznają narzędzia służące ocenie opłacalności długoterminowych planów finansowych; • poznają podstawowe metody opisu i oceny ryzyka planowanych przedsięwzięć długoterminowych/projektów; • zdobędą umiejętność skutecznej komunikacji z działami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi (dysponenci funduszy unijnych, banki, wierzyciele), co umożliwia lepszą współpracę między działami wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również skuteczniejszą walkę o zewnętrzne źródła finansowania.