Szkolenia HR

Menedżerowie czy też pracownicy działu HR odpowiedzialni za rozwój Zasobów Ludzkich często stoją przed problemem podjęcia decyzji o wyborze metody bądź firmy wdrażającej system ocen okresowych czy prowadzącej proces rekrutacji. Niezbędne w takiej sytuacji wydaje się pogłębienie wiedzy z zakresu danego procesu. Proponowane przez nas szkolenia, dzięki trenerom posiadającym doświadczenie w realizacji różnorodnych wdrożeń, pozwolą Państwu na wnikliwe zapoznanie się z odpowiednim zagadnieniem. Dzięki współpracy konsultacyjnej nabędą Państwo umiejętności oceny proponowanych metod, rozwiązań rekrutacyjnych, jak również wypracują Państwo narzędzia umożliwiające samodzielne prowadzenie określonych działań personalnych.

Korzyści wynikające ze szkoleń
  • umiejętność budowania i oceny jakości konkretnych narzędzi ułatwiających proces rekrutacji i selekcji
  • poznanie sposobów zwiększających efektywność przeprowadzanych rekrutacji
  • obniżenie kosztów wynikających z podjęcia błędnych decyzji o wyborze firmy wspierającej procesy HR
  • kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku, jako firmy profesjonalnie zarządzającej Zasobami Ludzkimi
  • zmniejszenie stresu wynikającego z dokonywania oceny oferentów
  • wyposażenie w narzędzia ułatwiające obiektywną ocenę okresową.
  • zdobycie wiedzy o sposobach efektywnego wykorzystywania wyników oceny okresowej (podejmowanie adekwatnych działań rozwojowych, zwiększenie poziomu identyfikacji pracowników z firmą i ich satysfakcji z pracy, zidentyfikowanie osób z wysokim potencjałem).

Rekrutacja i selekcja pracowników

Podczas szkolenia prezentowane są etapy procesu rekrutacji i selekcji personelu. Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi na rynku narzędziami selekcyjnymi (testy, sposoby prowadzenie wywiadów, itp.) oraz przygotowują wraz z trenerem, wzorcowy model przebiegu procesu rekrutacji i selekcji dostosowany do potrzeb danej organizacji. W oparciu o obowiązujące w firmie zasady oraz model kompetencji, definiowane są także kryteria rekrutacyjne i standardy oczekiwanych raportów, dzięki czemu praca z przyszłymi podwykonawcami stanie się bardziej efektywna.


Assesment i development center jako narzędzia oceny kompetencji

Szkolenie przygotowuje uczestników do pełnienia roli asesora w realizowanych procesach oceny metodą AC/DC. Podczas zajęć prezentowane są sposoby budowania sesji, wyboru kryteriów oceny, zasady konstrukcji raportów indywidualnych oraz udzielania informacji zwrotnej. Wypracowany zostaje wzorcowy program diagnozujący konkretne kompetencje (wybrane przez uczestników bądź obowiązujące w danej organizacji).


Ocena okresowa oparta o kompetencje

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozwijać umiejętności dokonywania obiektywnych ocen opartych na kompetencjach pracowników. Przedstawiony zostaje schemat wdrażania procesu, jego poszczególne etapy wraz z głównym celem i korzyściami wynikającymi z dobrze przeprowadzonego procesu oceny okresowej. Uczestnicy nabywają umiejętności udzielania informacji zwrotnej oraz budowania planów rozwojowych.