Szkolenia menadżerskie


Zarządzanie przedsięwzięciem

Planowanie strategiczne kluczem do zwiększenia efektywności firmy.

Zarządzanie projektami jest dziedziną, która w optymalny sposób próbuje połączyć interesy zarówno klienta jak i tego, kto realizuje jego zlecenie. Dążenie do tego efektu odbywa się przy zachowaniu zyskownej wydajności połączonej z oszczędnością dysponowania dostępnymi zasobami takimi jak czas, jakość i budżet. Proponujemy Państwu 2 dniowe, przygotowane w oparciu wieloletnie doświadczenie menedżerskie oraz metodykę PMI jak i IPMA, szkolenie umożliwiające zwiększenie ergonomizacji wszelkich procesów, oparte na potrzebie poszukiwania i wykorzystywania nowych rozwiązań oraz pomysłów, a przede wszystkim na ciągłej dbałości o bliski kontakt z klientem i jego potrzebami.

Korzyści dla organizacji
 • Lepsze dopasowanie działań projektowych do strategii organizacji
 • Wzrost satysfakcji klienta z dostarczanych usług/produktów
 • Zwiększenie wydajności i efektywności w dostarczaniu usług/produktów
 • Wzrost wydajności wykorzystania zasobów firmy/podmiotu realizujących zlecenie
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku biznesowym
 • Stworzenie podstawy do rozwoju zarządzania wiedzą w organizacji
 • Uzyskanie lepszej, szybszej i silnie motywującej komunikacji w organizacji
 • Wzrost znaczenia analizy ryzyka, lepsze zabezpieczenia przedsięwzięć
 • Wzrost kreatywności i otwartości na nowe możliwości biznesowe
 • Stworzenie możliwości poszerzania i rozwoju oferty
Kiedy warto przeprowadzić

Zarządzanie przedsięwzięciem to szkolenie szczególnie przydatne, gdy firmom chcącym zminimalizować opóźnienia w realizacji harmonogramu, nie przekraczać wyznaczonego na konkretne działania budżetu oraz zmniejszyć ilość błędów wynikających z panującego chaosu. Jest to również sposób na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy na rynku.


Zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności menedżerskich w zakresie budowania zespołu i komunikacji z podległą grupą pracowników. Szkolenie skierowane jest do osób, które bezpośrednio kierują zespołami pracowników w organizacji. Dzięki specjalnemu doborowi metod dydaktycznych i zadań uczestnicy poszerzają i porządkują swoją wiedzę i umiejętności zarządzania zespołem. Podczas zajęć szczególna uwaga poświęcana jest na wskazanie i omówienie wyzwań oraz trudności wynikających z pracy zespołowej z uwzględnieniem dynamiki procesu grupowego. Prezentowane są również narzędzia wspomagające efektywne radzenie sobie z pojawiającymi się utrudnieniami.

Korzyści dla organizacji
 • Wzrost efektywności komunikacji pomiędzy menedżerami a pracownikami
 • Poznanie technik radzenia sobie z kryzysami i konfliktami w zespole
 • Zdobycie wiedzy między innymi o tym:
  • jak tworzyć efektywne zespoły pracownicze
  • jak budowania właściwą strukturę zespołu
  • jak tworzyć atmosferę sprzyjającą pracy zespołowej
  • jak delegować zadania członkom zespołu
  • jak planować prace zespołu w różnych perspektywach czasowych
 • Zapobieganie odejściom kluczowych pracowników z organizacji

Coaching menedżerski

Efektywny menedżer coachem swojego zespołu.

Proponujemy cykl 5 indywidualnych spotkań adresowanych do osób pełniących funkcję lidera, chcących poznać jedną z najefektywniejszych metod rozwoju pracowników, jaką jest coaching. Profesjonalny menedżer powinien nie tylko znać różne metody pracy coachingowej, ale również dobrze je rozumieć i właściwie stosować. Sesje zaprojektowane są w taki sposób, aby uczestnicy poznali poszczególne etapy coachingu i nauczyli się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać je w codziennej pracy. Zakres i tempo pracy podczas sesji dostosowany jest do indywidualnych predyspozycji (mocne i słabe strony uczestnika), poziomu wiedzy i motywacji menedżera. Podczas sesji dbamy, aby uczestnicy wypracowywali praktyczne narzędzia, dostosowane do specyfiki branży, które następnie będą mogli wykorzystać podczas codziennej pracy z podległym personelem.

Korzyści dla organizacji
 • Zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu procesu coachingu
 • Pozyskanie praktycznych narzędzi usprawniających pracę menedżera
 • Rozwinięcie kompetencji motywowania i rozwijania podwładnych
 • Zwiększenie zaangażowania w rozwój przełożonych i ich podwładnych
 • Poprawa efektywności pracy zarówno menedżera jak i jego zespołu
 • Rozwój umiejętności ukierunkowywanie podległych pracowników na konkretne działania przydatne do realizacji codziennych obowiązków zawodowych
 • Zwiększenie samomotywacji menedżera
Kiedy warto przeprowadzić

Coaching menedżerski warto wprowadzić w dynamicznie rozwijających się firmach właściwie reagujących na nieustające zmiany rynków i otoczenia biznesowego, kiedy to standardowa forma doskonalenia kompetencji i rozwoju pracowników wyższego szczebla (szkolenia tradycyjne), nie przynosi oczekiwanych efektów. Metoda ta pozwala organizacji podnieść zaangażowanie i motywacje pracowników a tym samym zwiększyć efektywność ich pracy.


Lean Management

System szkolenia zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty. Dzięki szkoleniu poznasz zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz optymalizacji kosztów procesu czy organizacji pracy firmy. Wyeliminujesz bądź zmarginalizujesz marnotrastwo materiałów, nadprodukcje czy w pełni wykorzystasz potencjał swoich pracowników.


Zarządzanie Wiekiem

Dzięki szkoleniu dokładniej zaplanujesz i wykorzystasz potencjał i różnorodność twojego zespołu. Po szkoleniu będziesz potrafił racjonalniej i efektywniej wykorzystywać zasoby ludzkie uwzględniając potrzeby i możliwości pracowników w różnym wieku.